dzien dobry tvn oficjalna strona
ochrona podhalana

tlen dwuatomowy
czy w wieku 20 lat mozna zaczac tanczyc
Szkolenia higiena pracy
Won't fall deep in love
szkolenie wstępne ogólne sposób organizacji
szkolenie berneńskiego psa pasterskiego
szkolenia kadry-płace Symfonia
Szkolenia BHP Zielona Góra
Szkolenie Taktyka i TECHNIKA interwencji
szkolenie Kadry płace Lublin
szkolenie wstępne BHP Wzór
szkolenia okresowe BHP Druki
Szkolenia Kierowców Bielsko-Biała
szkolenia okresowe BHP pielęgniarki
  aaaaWon't fall deep in loveaaaa


Dz.U.96.62.285. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp.
Dz.U.04.180.1860. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
Dz.U.05.116.972. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Bzrdzo dziękuje.

Nie ma przepisu konkretnie dla tej branży.
A więc będziesz musiał posłużyć się różnymi przepisami zależnie od rodzaju urządzeń, prac i technologii stosowanych w tym zakładzie.
Kilka podstawowych przepisów które mogą mieć tu zastosowanie:

Dz.U.1951.22.174 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych.

Dz.U.1950.25.223 Rozporządzenie - Obsługa suwnic elektrycznych w zakładach pracy.


Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2000.26.313 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych

Dz.U.2000.40.470 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.


I oczywiście wiele innych. Troszkę za mało napisałeś o zakłądzie. Będą tu zapewne miały zastosowanie przepisy dotyczące NDS i NDN, wypadków, szkoleń bhp, czynników rakotwórczych, oraz wiele innych.


Napisz coś więcej może zawęzimy zagdanienie. :)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACYz dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 17. Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Z mocy prawa szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

pozdrawiam ;)
Monika


Po ukończeniu takiego kursu może w swoim zakładzie pracy pełnić zadania służby bhp.
pozdrawiam serdecznie
Monika

Oczywiście pracodawca taki może przeprowadzać szkolenie wstępne ogólne, gdyż instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Z mocy prawa szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

pozdrawiam ;)
Monika


Pani Moniko ,czy zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP-szkolenie dla pracodawców ma termin ważności?nie ma takiej adnotacji na zaświadczeniu tzn że jest bezterminowe?


1. Szkolenia i doradztwo w zakresie BHP.
2. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wynikające z art. 226 Kodeksu Pracy
3. Udział i pomoc w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie dokumentacji wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy.
4.Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
5. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
6. Prowadzenie akt osobowych pracowników i nadzór nad prawidłowością
prowadzenia akt osobowych pracowników.
7. Kontrola stanowisk pracy i sposobu wykonywania pracy.
8. Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy.

:rolleyes:

- napisz gdzie ta praca i na jakich warunkach, co do płacy to..... :rolleyes:

Witam serdecznie,

Czytam nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń bhp i mam kilka pytan z tym związanych:

1. Czy pracownik słuzb bhp ( technik bhp) moze prowadzić szkolenia? Jesli tak to jakie?

2. Jezeli jest zapisane, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy do zakresu działania służby bhp należy:

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników

i dalej, że

Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

to czy ma w takim razie prowadzić te szkolenia czy nie... ??

Jestem ciekaw jak u was jest to rozwiązane w praktyce.
Sami prowadzicie komplet szkolen czy jakies podzlecacie a jesli tak to komu np. i co szef na to skoro mysli ze jesli was juz zatrudnil to mozecie robic wszystko :roll:

Pozdrawiam

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1608) mówi: "Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:,......zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;".
Mam w związku z tym pytanie: jak w Waszych zakładach rozwiązano ten problem. Jeśli w umowie ustalono, że szkolenie bhp przeprowadza pracodawca użytkownik, czytaj "behapowiec" na etacie, kto za to płaci. jest to przecież nasze dodatkowe działanie. Poza tym w mojej firmie pracowników tymczasowych często zatrudnia się "na gorąco"; byłem świadkiem jak kadrowa dzwoniła do agencji prosząc o natychmiastowe przysłanie dwóch pracowników, bo ktoś tam zachorował. Było to późne popołudnie i właśnie kończyłem pracę i zbierałem się do wyjścia. Nie będę się więcej rozpisywał, bo chyba wiadomo o co chodzi. Proszę o Wasze uwagi i być może doświadczenie w tej kwestii. Pozdrawiam wszystkich - Stanisław.

Można, szczegóły co należy spełnić są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

§ 13.1. Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia według wzoru określonego w odrębnych przepisach.

2. Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak odpowiesz sobie na pytanie: czy i w jakich okolicznościach inspektor bhp pełniący funkcję służby bhp u Pracodawcy - może być ukarany za wykroczenia przeciwko prawom pracownika? Jeżeli znasz odpowiedź - tzn. że możesz spełniać warunek określony w rozporządzeniu przytoczonym niżej. Pamiętaj że wykładowca i instruktor powinien cechować się: wysokimi kwalifikacjami, odpowiednimi do realizowanych programów szkolenia.

A tak serio: na pewno znasz rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 1996 r.
Zobacz § 1 ust 2 ww. rozporządzenia, które mówi: Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne ( jednostki a nie inspektor bhp).

Witam,

Już sam nie wiem jak to rozumieć... :?

Chodzi o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)
Gdzie czytamy :

§ 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a) wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,
B) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
c) średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

I dalej...

3. Warunkiem zatrudnienia pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, poza spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
:shock:

Pytanie:
Jakie powinienem ukończyć szkolenie aby zostać pracownikiem służby BHP (inspektor ds. bhp) posiadając zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy ? Czyli szkoła to nie wszytko.... ( ale mnie oszukali :D )

Przyznaje, że zgłupiałem.... :oops:

Pozdrawiam

AREK S.

Sądziłam , że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 62, poz. 285) szczegółowo to doprecyzowało i że
szkolenie pracowników może prowadzić prac.bhp posiadający ukończony kurs pedagogiczny w zakresie bhp w odniesieniu do wszystkich stanowisk z wyjątkiem osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy gdyż szkolenia tych osób prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.ww rozporzązenia. Ale po powtórym przeczytaniu tego -hmm nie znajduję takiego jednoznacznego stwierdzenia . Moze było to w poprzednim rozporządzeniu albo jakims innym akcie? Zagladnij na strone atestu http://www.atest.cet...php?id=lr0011_1 i nowsze.
Na tym forum tez już był poruszany temat
uprawnienia do szkoleń .

Ludzie, opamiętajcie się i nie róbcie dymu w branży!

§ 4. [Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń] 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U. Nr 180, poz. 1860)