tapety z samochodami strazackimi
irda kingsun 620 problemy
gucci envy me
grzegorz markowski swiąteczny czas
Szkolenia higiena pracy
Won't fall deep in love
szkolenie wstępne ogólne sposób organizacji
szkolenie berneńskiego psa pasterskiego
szkolenia kadry-płace Symfonia
Szkolenia BHP Zielona Góra
Szkolenie Taktyka i TECHNIKA interwencji
szkolenie Kadry płace Lublin
szkolenie wstępne BHP Wzór
szkolenia okresowe BHP Druki
Szkolenia Kierowców Bielsko-Biała
szkolenia okresowe BHP pielęgniarki
  aaaaWon't fall deep in loveaaaa


Dz.U.96.62.285. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp.
Dz.U.04.180.1860. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
Dz.U.05.116.972. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Bzrdzo dziękuje.

Nie ma przepisu konkretnie dla tej branży.
A więc będziesz musiał posłużyć się różnymi przepisami zależnie od rodzaju urządzeń, prac i technologii stosowanych w tym zakładzie.
Kilka podstawowych przepisów które mogą mieć tu zastosowanie:

Dz.U.1951.22.174 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych.

Dz.U.1950.25.223 Rozporządzenie - Obsługa suwnic elektrycznych w zakładach pracy.


Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2000.26.313 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych

Dz.U.2000.40.470 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.


I oczywiście wiele innych. Troszkę za mało napisałeś o zakłądzie. Będą tu zapewne miały zastosowanie przepisy dotyczące NDS i NDN, wypadków, szkoleń bhp, czynników rakotwórczych, oraz wiele innych.


Napisz coś więcej może zawęzimy zagdanienie. :)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACYz dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 17. Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Z mocy prawa szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

pozdrawiam ;)
Monika


Po ukończeniu takiego kursu może w swoim zakładzie pracy pełnić zadania służby bhp.
pozdrawiam serdecznie
Monika

Oczywiście pracodawca taki może przeprowadzać szkolenie wstępne ogólne, gdyż instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Z mocy prawa szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

pozdrawiam ;)
Monika


Pani Moniko ,czy zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP-szkolenie dla pracodawców ma termin ważności?nie ma takiej adnotacji na zaświadczeniu tzn że jest bezterminowe?


1. Szkolenia i doradztwo w zakresie BHP.
2. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wynikające z art. 226 Kodeksu Pracy
3. Udział i pomoc w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie dokumentacji wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy.
4.Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
5. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
6. Prowadzenie akt osobowych pracowników i nadzór nad prawidłowością
prowadzenia akt osobowych pracowników.
7. Kontrola stanowisk pracy i sposobu wykonywania pracy.
8. Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy.

:rolleyes:

- napisz gdzie ta praca i na jakich warunkach, co do płacy to..... :rolleyes:

Witam serdecznie,

Czytam nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń bhp i mam kilka pytan z tym związanych:

1. Czy pracownik słuzb bhp ( technik bhp) moze prowadzić szkolenia? Jesli tak to jakie?

2. Jezeli jest zapisane, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy do zakresu działania służby bhp należy:

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników

i dalej, że

Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

to czy ma w takim razie prowadzić te szkolenia czy nie... ??

Jestem ciekaw jak u was jest to rozwiązane w praktyce.
Sami prowadzicie komplet szkolen czy jakies podzlecacie a jesli tak to komu np. i co szef na to skoro mysli ze jesli was juz zatrudnil to mozecie robic wszystko :roll:

Pozdrawiam

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1608) mówi: "Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:,......zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;".
Mam w związku z tym pytanie: jak w Waszych zakładach rozwiązano ten problem. Jeśli w umowie ustalono, że szkolenie bhp przeprowadza pracodawca użytkownik, czytaj "behapowiec" na etacie, kto za to płaci. jest to przecież nasze dodatkowe działanie. Poza tym w mojej firmie pracowników tymczasowych często zatrudnia się "na gorąco"; byłem świadkiem jak kadrowa dzwoniła do agencji prosząc o natychmiastowe przysłanie dwóch pracowników, bo ktoś tam zachorował. Było to późne popołudnie i właśnie kończyłem pracę i zbierałem się do wyjścia. Nie będę się więcej rozpisywał, bo chyba wiadomo o co chodzi. Proszę o Wasze uwagi i być może doświadczenie w tej kwestii. Pozdrawiam wszystkich - Stanisław.

Można, szczegóły co należy spełnić są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

§ 13.1. Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia według wzoru określonego w odrębnych przepisach.

2. Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak odpowiesz sobie na pytanie: czy i w jakich okolicznościach inspektor bhp pełniący funkcję służby bhp u Pracodawcy - może być ukarany za wykroczenia przeciwko prawom pracownika? Jeżeli znasz odpowiedź - tzn. że możesz spełniać warunek określony w rozporządzeniu przytoczonym niżej. Pamiętaj że wykładowca i instruktor powinien cechować się: wysokimi kwalifikacjami, odpowiednimi do realizowanych programów szkolenia.

A tak serio: na pewno znasz rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 1996 r.
Zobacz § 1 ust 2 ww. rozporządzenia, które mówi: Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne ( jednostki a nie inspektor bhp).

Witam,

Już sam nie wiem jak to rozumieć... :?

Chodzi o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)
Gdzie czytamy :

§ 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a) wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,
B) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
c) średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

I dalej...

3. Warunkiem zatrudnienia pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, poza spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
:shock:

Pytanie:
Jakie powinienem ukończyć szkolenie aby zostać pracownikiem służby BHP (inspektor ds. bhp) posiadając zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy ? Czyli szkoła to nie wszytko.... ( ale mnie oszukali :D )

Przyznaje, że zgłupiałem.... :oops:

Pozdrawiam

AREK S.

Sądziłam , że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 62, poz. 285) szczegółowo to doprecyzowało i że
szkolenie pracowników może prowadzić prac.bhp posiadający ukończony kurs pedagogiczny w zakresie bhp w odniesieniu do wszystkich stanowisk z wyjątkiem osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy gdyż szkolenia tych osób prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.ww rozporzązenia. Ale po powtórym przeczytaniu tego -hmm nie znajduję takiego jednoznacznego stwierdzenia . Moze było to w poprzednim rozporządzeniu albo jakims innym akcie? Zagladnij na strone atestu http://www.atest.cet...php?id=lr0011_1 i nowsze.
Na tym forum tez już był poruszany temat
uprawnienia do szkoleń .

Ludzie, opamiętajcie się i nie róbcie dymu w branży!

§ 4. [Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń] 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U. Nr 180, poz. 1860)